Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Hoewel de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut zich ervoor inzetten om de gang van zaken binnen de organisaties zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt of dat er situaties ontstaan waarbij een student of medewerkers zich onheus bejegend voelt.

Wanneer zo’n situatie zich voordoet, doet de student of de medewerker er goed aan deze te bespreken met de direct betrokkenen. De decaan of de personeelsfunctionaris kan hierbij een adviserende of bemiddelende rol spelen. 

Is het niet mogelijk – of in sommige situaties: niet wenselijk – om tot een overeenkomst te komen, dan ligt de weg open naar een officiëlere benadering.

Regelingen

De academie kent regelingen en commissies voor uiteenlopende aangelegenheden. Deze zijn:

- Klachtenregeling ongewenst gedrag

- College van Beroep voor de Examens (COBEX)

- Bezwaarprocedure voor studenten en reglement geschillenadviescommissie

- Opleidingscommissie

- Medezeggenschapsraad

Intimidatie en ongewenste intimiteiten

Iedere student heeft het recht om in veiligheid te kunnen studeren. Iedere medewerker heeft het recht om in veiligheid te kunnen werken. Voor situaties waarin dit niet gebeurt, is er een vertrouwenspersoon ingesteld. Voor studenten is dit de decaan, voor medewerkers is dit de personeelsfunctionaris. De vertrouwenspersoon kan de student bijstaan en adviseren

De procedure voor het indienen van een klacht is vastgelegd in de regeling Ongewenst gedrag, seksuele en verbale intimidatie, agressie en geweld. Deze regeling vind je hier (pdf)

Klachten over organisatorische zaken

Voor klachten over inschrijving, financiën en getuigschriften kun je in eerste instantie terecht bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur onderzoek de klacht en komt binnen zes weken tot een uitspraak. Wanneer jouw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je in beroep gaan bij de Geschillenadviescommissie. De voorzitter van de geschillenadviescommissie is een onafhankelijk jurist. Mocht het advies van de commissie en het daaropvolgende besluit van het CvB, je niet tevreden stemmen, dan is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Klachten over beoordelingen en examens

Ben je het niet eens met je beoordeling? Mag je geen examen doen, terwijl jij vindt dat dat niet terecht is? Er doen zich wel eens situaties voor, waarin een student het niet eens is met het oordeel of het idee heeft dat docenten of coördinator de regels niet naleven. Wanneer je niet tot een vergelijk kunt komen met de betrokkenen en hiervan een punt wil maken, kun je terecht bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Het College bestaat uit twee docenten van de academie en een onafhankelijk jurist.

Wil je een verzoek doen voor het verlenen van vrijstelling van vooropleidingseisen? Of wil je een vrijstelling van toetsen of tentamens aanvragen? Dan kun je je richten tot de examencommissie. De examencommissie bestaat uit docenten van de academie en een docent van een andere onderwijsinstelling. Contact: examencommissie@rietveldacademie.nl

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie is geen klachtencommissie, maar wel aan te spreken op misstanden in het onderwijs. Zij heeft als taak het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over zaken die het onderwijs betreffen. Ook oefent zij invloed uit op de inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen.

De Opleidingscommissie bestaat uit drie docenten en drie studenten. De leden van de Commissie zijn afkomstig uit of voorgedragen door de Medezeggenschapsraad.

De Opleidingscommissie behandelt geen individuele klachten.

Alle andere zaken

Wanneer je het niet eens bent met de gang van zaken binnen de academie en je wilt dat er dingen veranderen, kun je bij de Medezeggenschapsraad terecht. De Medezeggenschapsraad bestaat uit minimaal zeven studenten en zeven medewerkers. Je kunt je aanmelden als lid, maar je kunt je ook richten tot iemand die al lid is van de MR. Studenten en medewerkers kunnen meer lezen over de MR op het intranet. Contact: mr@rietveldacademie.nl