Op 28 en 30 mei 2024 deelden het College van Bestuur en de Directie de twee onderstaande brieven met studenten en medewerkers. Op verzoek van studenten en medewerkers delen we ze ook hier op onze website.

 

--

 

30 mei 2024, Amsterdam

Beste leden van onze gemeenschap,                                        

Gisteren hadden we tijdens een open inloopsessie een zinvol en inhoudelijk gesprek met een aantal van jullie. Hartelijk dank daarvoor. De belangrijkste focus van dit gesprek lag op hoe het nu verder moet, en dat willen we hier graag samenvatten.

Op 28 mei deelden we een brief via e-mail en intranet, waarin we opriepen tot een staakt-het-vuren. Deze brief staat nu, samen met dit vervolg, ook op onze website en is gedeeld met verschillende onderwijsoverlegorganen.

Tijdlijn ontwikkeling ethisch kader

De tijdlijn voor het ontwikkelen van een ethisch kader om te adviseren bij het aangaan van nieuwe en het herzien van bestaande relaties is als volgt:

 Juni 2024: Vorming en opdracht van de werkgroep door het CvB/MT, na overleg met de Raad van Toezicht (RvT) en Medezeggenschapsraad (MR).

 Juli 2024: Plan van aanpak afgerond en goedgekeurd door het CvB/MT, na raadpleging van de MR en RvT.

 Oktober 2024: Eerste resultaten en advies van de werkgroep gepresenteerd aan het CvB/MT, en vervolgens aan de MR en RvT.

 Eind 2024: Kader en criteria voorgelegd aan CvB/MT, MR en RvT.

 Begin 2025: Implementatie van acties, inclusief heroverweging van partnerschappen.

Automaten en BDS-beweging

De Boycot-Divest-Sancties (BDS)-beweging roept op tot een boycot van de Coca-Cola Company. Het verwijderen van de Coca-Cola automaten zonder vervanging zou de inkomsten van de kantine, die onafhankelijk moet werken en volgens de regels niet gesubsidieerd kan worden, aanzienlijk verminderen. We onderzoeken opties voor vervangende machines, producten en inkomstenbronnen en zullen op 1 juli 2024 een update van dit proces geven. We willen de kantine kunnen behouden voor de academie.

Opschorting van uitwisselingsovereenkomsten

We hebben onze uitwisselingsovereenkomsten met de Bezalel Academy of Arts and Design en de Jerusalem School of Visual Theater opgeschort. Je kunt de details vinden in onze uitwisselingslijst. De brief aan deze instellingen ligt ter inzage op het kantoor van het bestuurssecretariaat (eerste verdieping van het BC-gebouw, kamer 123, 124) en een korte verklaring staat op de uitwisselingspagina van onze website. Eventuele wijzigingen zullen worden getoetst aan ons ethisch kader dat in ontwikkeling is.

Nieuwe partnerschappen

Het ethisch kader zal ook een rol spelen bij al onze beslissingen over het zoeken en aangaan van nieuwe partnerschappen met Palestijnse academies of universiteiten.

Overzicht van schuldeisers/crediteuren

Een overzicht van huidige crediteuren (vanaf €5.000) is hier beschikbaar. Om privacy redenen zijn contractdocenten en individuele freelancers niet opgenomen. Deze crediteuren zullen samen met de partnerschappen worden herzien in het licht van het nieuwe ethische kader.

Berlage Fonds

Het Berlage Fonds is opgezet om donaties te ontvangen, die momenteel ten goede komen aan tien geselecteerde afgestudeerden voor hun eindexamenexpositie. We willen ook fondsen werven voor studenten uit crisisgebieden. Tijdens de eindexamenexposities zullen we een campagne starten om Palestijnse studenten te steunen die zich willen aanmelden.

Gedragscode en posterbeleid

Onze gedragscode wordt jaarlijks herschreven, de volgende ronde is in september. Als een poster wordt verwijderd, is dat omdat deze in strijd is met de gedragscode of het posterbeleid. In de toekomst, als een poster of andere uiting wordt verwijderd op basis van de gedragscode, zullen we dit communiceren aan de hele gemeenschap met een uitleg.

Voortgangscontrole

Er zal een online document beschikbaar worden gesteld op het intranet waar je de voortgang van bovenstaande onderwerpen en alle ondernomen acties kunt volgen. 

Tot slot bedanken we de hele gemeenschap voor het delen van gedachten, suggesties en emoties. Voor kunstenaars en ontwerpers zijn expressieve kracht en communicatie van individuele en collectieve perspectieven essentieel voor onze praktijk, ons leven en onze gemeenschap. Door te delen kunnen we samen vooruitgang boeken. We zijn altijd beschikbaar voor vragen.

Met vriendelijke groet,

 

Maaike, Ruby, Miriam en Judith

Voorzitter van het College van het Bestuur en Management Team.

 

---

 

28 mei 2024, Amsterdam

Beste studenten en medewerkers,                                                                

Wij, het CvB en MT van de Gerrit Rietveld Academie (Rietveld Academie en Sandberg Instituut), blijven ernaar streven om de veelheid aan gesprekken en afwegingen die we hebben, voor iedereen zichtbaar te maken. We hebben de roep om meer daadkracht en transparantie gehoord en begrepen. We danken alle studenten en collega's voor hun inzet en betrokkenheid en erkennen het harde werk dat daarmee gepaard gaat.

Een eerste concept van de brief die voor u ligt is gedeeld met verschillende vertegenwoordigende organen van de academie. Hun feedback was doordacht, genereus en inzichtelijk. In diezelfde geest schrijven we in reactie op verschillende signalen en eisen vanuit onze gemeenschap en om duidelijkheid en transparantie te brengen die essentieel zijn om een dialoog mogelijk en duurzaam te maken.

Oproep tot wapenstilstand

De Gerrit Rietveld Academie roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza, het staken van de aanval op Rafah zoals het Internationaal Gerechtshof deed op vrijdag 24 mei 2024, de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle resterende gijzelaars en alle personen in buitengerechtelijke detentie. De academie dringt er bij de internationale politieke gemeenschap op aan haar diplomatieke macht te gebruiken om hierop aan te dringen.

De Gerrit Rietveld Academie staat voor vrijheid van meningsuiting en protest als fundamentele democratische rechten en veroordeelt het gebruik van politiegeweld tegen studenten en medewerkers die deelnemen aan demonstraties. Wij veroordelen dit, zoals wij alle geweld door welke deelnemer dan ook in de context van vreedzame protesten veroordelen.

Wij herhalen dat de Gerrit Rietveld Academie tegen alle vormen van discriminatie en racisme is, inclusief antisemitisme en islamofobie.   

Uitwisselingspartnerschappen

De Gerrit Rietveld Academie heeft twee uitwisselingsovereenkomsten, met Bezalel Academy of Arts and Design en Jerusalem School of Visual Theater. Naast deze twee uitwisselingsprogramma's heeft de academie geen (in)formele, contractuele, institutionele of financiële relaties met instellingen in Israël.

De bestaande afspraken betreffen studenten die op uitwisseling gaan, altijd op basis van individuele verzoeken en gewogen op inhoudelijke gronden. Met deze uitwisselingen is geen geld gemoeid.

We schorten onze overeenkomst met Bezalel Academy of Arts and Design en Jerusalem School of Visual Theater op omdat er voldoende twijfel is of de academies onafhankelijk van de huidige Israëlische regering kunnen opereren. 

Het is en blijft van vitaal belang om te benadrukken dat alle studenten, ongeacht hun nationaliteit, welkom zijn en blijven om zich in te schrijven aan de academie.  Onze academie wijst niemand af op basis van etniciteit of nationaliteit. 

Netwerk en samenwerkingsverbanden 

De afgelopen maanden zijn we begonnen ons hele netwerk opnieuw onder de loep te nemen op basis van onze institutionele prioriteiten van inclusie, diversiteit en ecologie. Dit omvat fondsenwerving, sponsoring, bankrelaties, leveranciers en de investeringen van ons pensioenfonds. 

Om dit te kunnen doen, zullen we ons nu richten op het opstellen van ethische, sociale en ecologische criteria voor al onze huidige en toekomstige partnerschappen en deze controleren. Als academie streven we er voortdurend naar om integer te handelen. Dit betekent dat we regelmatig alle samenwerkingen en partnerschappen kritisch moeten beoordelen in het licht van nationale en internationale politieke ontwikkelingen. Er zal een werkgroep worden gevormd, die ook een beroep zal doen op externe expertise om het CvB en MT te adviseren over een relevant kader. 

Het ethisch kader zal al onze beslissingen rond partnerschappen, samenwerkingen en leveranciers bepalen, van het zoeken en aangaan van nieuwe partnerschappen met Palestijnse academies of universiteiten tot de keuze van producten in de kantine en automaten. 

Financiële ondersteuning  

We streven ernaar een fonds op te richten om Palestijnse studenten te ondersteunen die zich aanmelden voor de academie. We weten dat dit een moeilijke taak is en verschillende groepen in onze gemeenschap zijn hier al mee begonnen. We verbinden ons ertoe om dit verder uit te werken en zullen ook overleggen met andere organisaties om te zien hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.  

De collegegeldsteun voor Oekraïense studenten was een beslissing van de regering en niet een die we eenzijdig kunnen nemen. In de netwerken voor hoger onderwijs waar we deel van uitmaken, hebben we erop aangedrongen dat een dergelijke regel ook zou gelden voor Palestijnse studenten. Dat zullen we blijven doen.    

Gedragscode en posterbeleid 

We hebben een gedragscode. Deze vormt de basis waarop ons posterbeleid is gebaseerd. Uitingen of posters worden soms verwijderd omdat ze in strijd zijn met de gedragscode of omdat ze buiten de daarvoor bestemde ruimtes zijn geplaatst. 

De gedragscode wordt jaarlijks geactualiseerd in samenspraak met alle medezeggenschapsorganen van de academie. 

Samenvatting 

De actiepunten samenvatten: 

 Werkgroep formeren om te adviseren over ethisch kader voor samenwerkingen, partnerschappen en leveranciers.

 Uitwisselingsovereenkomsten met Israëlische academies opschorten. 

 Leverancierscontracten kritisch beoordelen om zo nodig van product te veranderen.  

  Oprichten steunfonds voor Palestijnse studenten.  

Jaarlijkse evaluatie en actualisering van de gedragscode.

We kijken uit naar de voortzetting van de lopende dialoog. Een eerste gelegenheid om te praten en vragen te stellen is al op woensdag 29 mei tussen 15:00 en 17:00 uur tijdens een open inloopsessie op de eerste verdieping van het BC-gebouw, aan de lange tafel, waar we graag vragen beantwoorden en in gesprek gaan.

 

Maaike, Mirjam, Judith, Ruby

Voorzitter van het College van Bestuur en Management Team.