Missie

De Rietveld Academie is een open omgeving voor onderwijs in beeldende kunst en vormgeving, waar studenten zich in grote zelfstandigheid en met veel zelforganisatie, vanuit verschillende perspectieven en geschiedenissen en in dialoog met de wereld, voorbereiden op individuele en collectieve praktijken. Rietveld afgestudeerden kunnen op kritische en experimentele wijze bijdragen aan gemeenschappen, contexten en situaties, of deze zelf creëren.

Kernwaarden

We staan voor:

- De intrinsieke waarde van kunst

- Een geëngageerde, open houding ten opzichte van de ander en de maatschappij

- Onderzoek, experiment en kritische bevraging

- Pluriformiteit en de opposities die daaruit voortkomen

- De vrijheid om een persoonlijke benadering te ontwikkelen en eigen keuzes te maken

Visie

1. Positie

We zien onze academie als een vrije en kritische omgeving waarin het onbenoemde en ongevraagde tot stand kan komen. In die omgeving zoeken we vanuit de kunst en vormgeving bewust en actief naar verschillende vormen van betrokkenheid bij de wereld.

2. Geëngageerde autonomie

We kiezen voor een benadering van beeldende kunst en vormgeving vanuit een autonome positie in relatie tot de wereld.

3. Onderwijs als dialoog

Kunstonderwijs is voor ons in de eerste plaats een voortdurende kritische dialoog van studenten en docenten, waarin zij werk, werkproces en keuzes van de student bevragen.

4. Subjectiviteit als uitgangspunt

We zien de persoonlijke interesses, kwaliteiten en achtergronden van de student als het beginpunt van ons onderwijs. Op basis daarvan moedigen we de studenten aan een eigen werkproces tot ontwikkeling te brengen, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen, en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat maakt een ontwikkelingsproces mogelijk dat is gebaseerd op een singuliere en unieke manier van in de wereld staan die in principe iedere mens eigen is, maar die de kunstenaar als uitgangspunt kiest en gepaard kan gaan met een actieve openheid voor wat er in de wereld gebeurt.

5. Maken en denken

De vorming tot kunstenaar of ontwerper is een proces waarin praktisch handelen en reflectie bij voortduring op elkaar betrokken worden en waarin al experimenterend een eigen visie, mentaliteit en benadering tot ontwikkeling komt. In dat proces verbindt de student zich met eenmedium, discipline of veld van interesse en met de wereld.

6. Kritische nieuwsgierigheid

Om het ontwikkelingsproces goed te laten verlopen, zetten we de studenten er gedurende de gehele opleiding toe aan een houding te ontwikkelen waarin ze de wereld open, kritisch en onderzoekend tegemoet treden.

7. Basisjaar

Ons algemeen vormende, brede eerste studiejaar is een verbindende factor in de opleiding. De gezamenlijke uiteenzetting met de beeldende kunst en vormgeving stimuleert de onderzoekende houding van de studenten en helpt ze een doordachte keuze voor een afdeling te maken. Het gemeenschappelijke begin vormt een basis voor uitwisseling en samenwerking in de hogere jaren over de grenzen van de afdelingen heen.

8. Afdelingen

Voor de hogere jaren gaan we uit van een structuur met afdelingen, die voortkomen uit onderscheiden disciplines en werkterreinen, met eigen werkwijzen en een eigen discours. Net als tussen de disciplines in de praktijk bestaan er tussen onze afdelingen raakvlakken en affiniteiten, die onderzocht en benut worden.

9. Over grenzen heen

Onze afdelingen moedigen de studenten aan zich vanuit hun interesses en drijfveren, die op allerlei manieren met de wereld verband houden, diepgaand met een medium, discipline of specialisme uiteen te zetten, er de grenzen van op te zoeken en die te overschrijden. De ruimte tussen de afdelingen gebruiken we om de studenten de kans te geven zich tot andere contexten te verhouden, samen te werken, zelf onderwijs te organiseren en onderzoek te doen.

10. Verantwoordelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor ons aandeel in de verwezenlijking van een humane, leefbare wereld. We leiden kunstenaars en ontwerpers op in een open cultuur, waar diversiteit, inclusiviteit, solidariteit en sociaal bewustzijn vanzelfsprekend zijn, en waar de zorg voor de natuurlijke leefomgeving in de dagelijkse praktijken herkenbaar is.

11. Koesteren van verschillen

De meest vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van een eigenzinnig kunstenaarschap is een omgeving die zich kenmerkt door een veelheid en verscheidenheid aan standpunten en benaderingen, en de noodzaak om te midden daarvan eigen keuzes te maken en eigen wegen te volgen.