De Rietveld Academie keurt elke vorm van (seksuele) intimidatie en geweld af. Iedereen op de academie moet in een goede sfeer kunnen werken en studeren. Veiligheid is hiervoor een essentiële voorwaarde.  

Het bestuur van de Rietveld Academie beschouwt iedere vorm van ongewenst gedrag als een serieus probleem waarvoor voortdurende aandacht is vereist. Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving waarin ongewenst gedrag wordt voorkomen en voor een sfeer waarin negatieve ervaringen vrij kunnen worden besproken en aangepakt. De Rietveld Academie streeft naar een constructieve en respectvolle dialoog in een veilige context. We zijn ons ervan bewust dat ook actie moet worden ondernomen. Er zijn de afgelopen jaren al protocollen en procedures ingevoerd, aanvullende initiatieven in gang gezet en op dit moment worden verdere stappen gezet.  

 

Personen, processen en protocollen 

Een veilige leeromgeving betekent ook dat studenten, alumni en medewerkers en oud-medewerkers altijd bij ons terecht kunnen met vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties. 

> Studenten en alumni kunnen contact opnemen met de studentendecaan, Mirjam Mazurel, mirjam.mazurel[at]rietveldacademie.nl

> Medewerkers en oud-medewerkers kunnen contact opnemen met de afdeling personeelszaken, Barbara Leyen (hoofd HR) barbara.leyen[at]rietveldacademie.nl en/of Mirna Kramer (adviseur voor medewerkers van de bacheloropleiding) mirna.kramer[at]rietveldacademie.nl.

> Er zijn onlangs twee vertrouwenspersonen voor staf aangesteld (ter vervanging van een voormalige geheimhoudingsadviseur) en zij starten per 4 januari 2021 met hun werkzaamheden.

> Wie een klacht wil indienen, kan hier de procedure voor ongewenst gedrag vinden. De klachtenprocedure voor ongewenst gedrag is onlangs herzien om deze nog transparanter te maken en er is een klachtencommissie ingesteld.

> Mochten de aanwezige personen, processen en protocollen niet voldoende zijn om je te helpen, dan kun je je wenden tot het onafhankelijke platform mores.online, een collectief meldpunt voor ongewenst gedrag in het kunstonderwijs.

De Rietveld Academie heeft diverse reglementen waaronder de Integriteitscode Rietveld Academie. Hierin staat dat medewerkers en de (leden van) organen van de Rietveld Academie aanspreekbaar zijn op (de integriteit van) hun eigen gedrag.  Indien zij geconfronteerd worden met een inbreuk op de integriteit, zullen zij zich eerst tot de betrokkenen richten of - indien van toepassing - gebruikmaken van het Klokkenluiderreglement van de Gerrit Rietveld Academie. Het reglement is te vinden op de website en het intranet van de Rietveld Academie. 

Daarnaast wordt in de academie actief aandacht besteed aan wenselijk gedrag en het in beeld brengen en voorkomen van ongewenst gedrag. Ook wordt er in tevredenheidsonderzoeken voor studenten en medewerkers expliciet gevraagd naar ervaringen met ongewenst gedrag en de opvolging daarvan.

 

Nieuwe ontwikkelingen die in gang zijn gezet

Student-vertrouwenspersonen

De in 2019 opgerichte student support group heeft verschillende plannen ontwikkeld om studenten te ondersteunen, waaronder het aanvullen van de reeds bestaande vertrouwenspersoonsfunctie met de "student confidents". Deze personen benaderen studenten actief met vragen naar hun welzijn. Ze staan dicht bij de studenten, ze kennen de academie goed, maar ze zijn ook onafhankelijk van het onderwijs zodat er geen 'machtsrelatie' is. De student confidents worden de komende weken geselecteerd en opgeleid en ze zullen begin 2021 hun werk aanvangen.

Anonieme klachten

We werken momenteel aan een procedure om een groep studenten in staat te stellen een formele klacht in te dienen via de studentendecaan, terwijl de groep anoniem blijft voor de verdachte. De complexiteit ligt hierbij in het beginsel van hoor en wederhoor en het bewaken van de rechten van zowel de klager als de beklaagde.

 

Verdere verbeteringen

Meer actie met betrekking tot het voorkomen van ongewenst gedrag binnen de academie is nodig. We willen op korte termijn door onafhankelijke personen een programma laten ontwikkelen waarin het onderwerp aan de orde komt. Bijvoorbeeld in lezingen, discussies en workshops. Ook zal hen gevraagd worden de functie van "ombudsman" op zich te nemen als onderdeel van hun rol. Dit betekent dat zij worden gevraagd om de processen en protocollen die binnen de academie gelden met betrekking tot ongewenst gedrag kritisch te bekijken. Naar aanleiding van hun toetsing kunnen zij het bestuur adviseren over het doorvoeren van veranderingen, zoals het bieden van extra ondersteunende maatregelen.  Ook andere verbeteringen zijn onlangs besproken en worden verder uitgewerkt.

Vervolg op social media-vermeldingen

Op sociale media zijn specifieke gevallen van ongewenst gedrag op de Rietveld Academie genoemd. Dit nemen wij zeer serieus. Al deze gevallen zijn opgevolgd door de hoofden van de betrokken afdelingen. De betrokken personen die nog deel uitmaken van onze gemeenschap hebben wij persoonlijk benaderd.