Guru Karam Singh Khalsa

1994

https://ks-khalsa.com/