De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor de medezeggenschapsraad (MR) een:

Secretaris MR voor 8 uur per week (0,2 fte) (m/v/x)

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. De organisatie kenmerkt zich door een sterk decentraal karakter met verantwoordelijkheden en bevoegdheden dicht bij het onderwijs zelf. Zowel het bachelor- als het masteronderwijs biedt een breed palet aan afdelingen en programma’s voor de student om zich te ontwikkelen tot kunstenaar/ontwerper. Het onderwijs vindt plaats in een internationale context; studenten zijn afkomstig uit 61 verschillende landen; 65,2% van de studenten komt uit het buitenland.

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB) dat wordt ondersteund door een compacte staforganisatie. De academie telt rond de 850 studenten en ruim 400 medewerkers.

 

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is het medezeggenschapsorgaan van de Gerrit Rietveld Academie. De inspraak van personeel en studenten met betrekking tot het beleid en onderwijs aan de Gerrit Rietveld Academie vindt plaats via de MR. De Gerrit Rietveld Academie heeft een ongedeelde MR. Dat wil zeggen dat alle geledingen van de academie, docenten/medewerkers en studenten gezamenlijk in een MR vertegenwoordigd zijn. Volgens het reglement bestaat de raad uit veertien leden: zeven personeelsleden inclusief de voorzitter en zeven studenten.

Het doel van de MR is het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de goede communicatie binnen de organisatie. Dat doet de MR door adviezen te geven en standpunten kenbaar te maken over zaken die zich in de academie voordoen. 

De MR heeft tevens instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van een aantal in de statuten nader omschreven zaken. Daarnaast zijn de vergaderingen van de MR openbaar en toegankelijk voor alle leden van de academiegemeenschap. De voertaal van de MR is Engels.

 

Jouw werk

De algemene taak van de secretaris MR is het optimaal ondersteunen van de MR. Je bereidt samen met de voorzitter van de MR de vergaderingen voor, stelt vergaderstukken op, maakt notulen van de vergaderingen en verzorgt de correspondentie met het CvB. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van adviezen en instemmingsbesluiten gericht aan het CvB. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van overige teksten, bijvoorbeeld de bijdrage die de MR levert aan de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het CvB. In al deze stukken weet je de standpunten van de MR feilloos te vatten. In het bijzonder betekent dit dat je de meerstemmigheid van de Medezeggenschapsraad vertaalt naar heldere teksten.

Als secretaris vang je signalen op en weet je wanneer en op welke wijze daar gevolg aan moet worden gegeven. Daarnaast volg je ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Je bent het geheugen van de MR en maakt daarbij gebruik van de rechten en plichten van de medezeggenschap zoals in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is omschreven. Tot slot overleg je periodiek met de secretaris van het CvB over de planning van de besluitvormingsprocessen en sluit je aan bij de agendaoverleggen tussen CvB en MR.

 

Wat ga je onder andere doen?

• Notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging;

• zorgdragen voor de totstandkoming van diverse vergaderdocumenten, waaronder: concipiëren van nota’s over de te behandelen onderwerpen en instemmingszaken;

• voorbereiden en concipiëren van de door de MR uit te brengen adviezen, besluiten en initiatiefvoorstellen aan het College van Bestuur;

• verzorgen van de overige correspondentie met het College van Bestuur;

• bewaken van het nakomen van gemaakte afspraken en besluiten;

• verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie;

• beheren van de MR-mailbox;

• beheren/toegankelijk houden van het archief van de MR;

• opstellen van het jaarverslag van de MR;

• beheren en actualiseren van de website/intranetpagina van de MR;

• organiseren van MR-vergaderingen: zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen;

• ondersteunen van de MR bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen;

• organiseren van scholing van leden van de MR;

• verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de uitbetaling van de MR-leden;

• bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap;

• volgen van ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving;

• signaleren van ontwikkelingen binnen de organisatie en deze vertalen naar het medezeggenschapskader.

 

Wat voor profiel heb je?

• Minimaal een HBO-diploma of vergelijkbare opleiding;

• 2 tot 4 jaar relevante werkervaring;

• aantoonbare ervaring met procesbegeleiding, coördineren, organiseren, notuleren en administratie;

• het vermogen om planmatig en gestructureerd te werken;

• uitstekende communicatie- en adviesvaardigheden; 

• het vermogen om samen te werken vanuit een zelfstandig uit te voeren functie; 

• ervaring of affiniteit met (kunst)onderwijs en werken in een onderwijsomgeving;

• kennis van en ervaring met projectmatig werken;

• actieve beheersing van het Engels. 

 

Verder ben jij:

• een bruggenbouwer met empathisch vermogen;

• initiatiefrijk, flexibel, sociaal en ondernemend;

• omgevingsbewust en integer met inzicht in de processen en interne verhoudingen binnen een organisatie;

• resultaatgericht en pragmatisch.

 

Arbeidsvoorwaarden

• De functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 8 dat een maximum kent van €3.479,70 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden;

• een aanstelling voor een periode van één jaar op basis van 8 uur per week die bij goed functioneren op termijn kan worden omgezet in een vast dienstverband;

• het verrichten van de werkzaamheden op freelancebasis is bespreekbaar. Het loon wordt dan omgerekend naar een bruto uurtarief;

• aanvang in overleg, maar bij voorkeur per 1 september 2021.

 

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

 

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar personeelszaken[at]rietveldacademie.nl met als onderwerp ‘vacature secretaris MR’ en we zullen je dan zo snel mogelijk aangeven hoe we verder gaan. De sluitingsdatum van deze vacature is 28 juni 2021.

Als je behoefte hebt aan meer inhoudelijke informatie over de functie dan kun je mailen naar: jasmijnvanweenen[at]rietveldacademie.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.