De Rietveld Academie keurt elke vorm van (seksuele) intimidatie en geweld af. Iedereen op de academie moet in een goede sfeer kunnen werken en studeren. Veiligheid is hiervoor een essentiële voorwaarde.  

Het bestuur van de Rietveld Academie beschouwt iedere vorm van ongewenst gedrag als een serieus probleem waarvoor voortdurende aandacht is vereist. Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving waarin ongewenst gedrag wordt voorkomen en voor een sfeer waarin negatieve ervaringen vrij kunnen worden besproken en aangepakt. De Rietveld Academie streeft naar een constructieve en respectvolle dialoog in een veilige context. We zijn ons ervan bewust dat ook actie moet worden ondernomen. Er zijn de afgelopen jaren al protocollen en procedures ingevoerd, aanvullende initiatieven in gang gezet en op dit moment worden verdere stappen gezet.  

 

Personen, processen en protocollen 

Een veilige leeromgeving betekent ook dat studenten, alumni en medewerkers en oud-medewerkers altijd bij ons terecht kunnen met vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties. 

> Studenten en alumni kunnen contact opnemen met de studentendecaan, Mirjam Mazurel, mirjam.mazurel[at]rietveldacademie.nl. 

> Medewerkers en studenten kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen Matthijs Hattink, matthijs.hattink[at]rietveldacademie.nl of Nur Ozgenalp, nur.ozgenalp[at]rietveldacademie.nl

> Medewerkers en oud-medewerkers kunnen ook contact opnemen met de tijdelijke externe vertrouwenspersoon: Heleen van Bruggen, heleen.vanbruggen[at]humanresolutions.nl.

> Wie een klacht wil indienen, kan hier de procedure voor ongewenst gedrag vinden. De klachtenprocedure voor ongewenst gedrag is onlangs herzien om deze nog transparanter te maken en er is een klachtencommissie ingesteld.

> Studenten en medewerkers vinden op intranet meer informatie hoe ze een klacht kunnen indienen. Deze klacht komt terecht bij de klachtencommissie. Een anonieme melding wordt gezien als signaal en in behandeling genomen door de vertrouwenspersonen.

> Mochten de aanwezige personen, processen en protocollen niet voldoende zijn om je te helpen, dan kun je je wenden tot het onafhankelijke platform mores.online, een collectief meldpunt voor ongewenst gedrag in het kunstonderwijs.

De Rietveld Academie heeft diverse reglementen waaronder de Integriteitscode Rietveld Academie. Hierin staat dat medewerkers en de (leden van) organen van de Rietveld Academie aanspreekbaar zijn op (de integriteit van) hun eigen gedrag.  Indien zij geconfronteerd worden met een inbreuk op de integriteit, zullen zij zich eerst tot de betrokkenen richten of - indien van toepassing - gebruikmaken van het Klokkenluiderreglement van de Gerrit Rietveld Academie. Het reglement is te vinden op de website en het intranet van de Rietveld Academie. 

Daarnaast wordt in de academie actief aandacht besteed aan wenselijk gedrag en het in beeld brengen en voorkomen van ongewenst gedrag. Ook wordt er in tevredenheidsonderzoeken voor studenten en medewerkers expliciet gevraagd naar ervaringen met ongewenst gedrag en de opvolging daarvan.

 

Nieuwe ontwikkelingen die in gang zijn gezet

Student-vertrouwenspersonen

De in 2019 opgerichte student support group heeft verschillende plannen ontwikkeld om studenten te ondersteunen, waaronder het aanvullen van de reeds bestaande vertrouwenspersoonsfunctie met de "Student Confidents". Deze personen benaderen studenten actief met vragen naar hun welzijn. Ze staan dicht bij de studenten, ze kennen de academie goed, maar ze zijn ook onafhankelijk van het onderwijs zodat er geen 'machtsrelatie' is. De Student Confidents zijn vanaf begin maart 2021 gestart met het actief benaderen van studenten om aan elke student te vragen of ze ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld naar aanleiding van ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Wanneer dit het geval is, verwijzen zij door naar de juiste kanalen in de academie. 

Interne vertrouwenspersonen

Er zijn begin 2021 twee nieuwe interne vertrouwenspersonen voor medewerkers en studenten benoemd en opgeleid. Eind 2020 hadden we al twee externe vertrouwenspersonen ingeschakeld waar studenten en medewerkers ook terecht kunnen.

Programmaleider Sociale Veiligheid

Binnenkort wordt een programmaleider Sociale Veiligheid aangesteld, die met een eveneens nog aan te stellen samenwerkingspartner een programma gaat ontwikkelen en daarnaast een adviesfunctie gaat bekleden. Het programma heeft drie doelen:

1. vergroten van bewustwording van ongewenste omgangsvormen d.m.v. informatievoorziening

2. bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen d.m.v. cultuurontwikkeling en trainingen

3. vergroten van de sociale veiligheid d.m.v. cultuurontwikkeling, educatie en trainingen

Het programma richt zich primair op het onderwijs en de menselijke interacties daarin en omheen.

 

Anonieme klachten

Er is een formulier op het intranet geplaatst waar mensen anoniem een melding kunnen indien over ongewenst gedrag. Dit formulier komt binnen bij de interne vertrouwenspersonen.

We werken momenteel aan een procedure om een groep studenten in staat te stellen een formele klacht in te dienen, terwijl de groep anoniem blijft voor de verdachte. De complexiteit ligt hierbij in het beginsel van hoor en wederhoor en het bewaken van de rechten van zowel de klager als de beklaagde. Het voorstel nu is dat de klachtencommissie gevraagd kan worden om de naam van de klager niet bekend te maken.

 

Vervolg op social media-vermeldingen

Op sociale media zijn specifieke gevallen van ongewenst gedrag op de Rietveld Academie genoemd. Dit nemen wij zeer serieus. Al deze gevallen zijn opgevolgd door de hoofden van de betrokken afdelingen. De betrokken personen die nog deel uitmaken van onze gemeenschap hebben wij persoonlijk benaderd.

 

Flowchart

Er is een flowchart gemaakt dat breed en doorlopend onder de aandacht gebracht wordt van studenten en medewerkers.

 

Statement Sociale veiligheid in het kunstonderwijs

In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Lees hier het volledige Statement Sociale veiligheid in het kunstonderwijs (d.d. 20 mei 2021).