De Gerrit Rietveld Academie is op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht/ specialisatie beeldende kunst of vormgeving (m/v/x)

 

Algemeen

In 2024 zoekt de Rietveld Academie een aantal nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Deze posities komen vrij omdat de zittingstermijnen van een aantal huidige leden verlopen. Stapsgewijs worden de posities vervangen. Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuw lid ter opvolging van het huidige lid met een actieve beroepspraktijk in de beeldende kunst en vormgeving. Dit lid vertrekt per 1 maart 2024, maar idealiter start het nieuwe lid eerder als onderdeel van het inwerktraject.

Taak Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit met raad terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool. Hij weegt daarbij de belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie en missie van de hogeschool. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt het kader voor het functioneren van de Raad en voor de governance van de Gerrit Rietveld Academie in het algemeen. 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf leden. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De leden worden benoemd door de Raad, één lid wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad.

Algemeen profiel

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad streeft naar voldoende diversiteit in zijn samenstelling. De Raad draagt er zorg voor dat zijn samenstelling steeds zodanig is dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ieder lid:

> heeft affiniteit met beeldende kunst, vormgeving en het specifieke karakter van het kunstonderwijs aan de Gerrit Rietveld Academie;

> beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en/of bestuurlijke vaardigheden;

> heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de Raad bij te wonen (ca. 6 per jaar) en om aan eventuele andere overleggen met relevante actoren deel te nemen;

> heeft zitting op persoonlijke titel, oefent zijn functie uit zonder last of ruggenspraak en heeft geen directe belangen bij de hogeschool.

Momenteel wordt geworven voor een lid Raad van Toezicht met een actieve beroepspraktijk in de beeldende kunst of vormgeving. 

Specifieke deskundigheden

> Een actieve beroepspraktijk in de beeldende kunst of vormgeving;

> Kennis en ervaring in/met hoger (beroeps)onderwijs; en

> Kennis van en ervaring in de (internationale) wereld van beeldende kunst en vormgeving. 

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie (GRA) is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. De GRA bestaat uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs, onderverdeeld in 14 afdelingen, het Sandberg Instituut (masteronderwijs) onderverdeeld in 7 afdelingen), het Lectoraat Art & Spatial Praxis (LASP) en 23 werkplaatsen. De academie telt rond de 850 studenten en 130 cursisten. De studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen en daarmee is de academie een diverse gemeenschap. 

Aan de gehele academie zijn voor het bachelor- en masteronderwijs docenten verbonden die grotendeels ook zelfstandig kunstenaar of vormgever zijn of een aan het artistieke veld verbonden praktijk hebben als beschouwer of theoreticus. Deze worden ondersteund door medewerkers die het onderwijs faciliteren en ondersteunen.

De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs, waar (hoofd)docenten, werkplaatsmedewerkers, studenten en staf samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs en onderzoek. Diversiteit en inclusie, ecologie en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten van de GRA en vormen daarmee leidraad voor het handelen van de leden van de academiegemeenschap.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeuren Bachelor, Master en Bedrijfsvoering ondersteunend aan het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het onderwijs wordt ondersteund door een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen, zoals de Financiële Administratie, Studentenzaken, IT, Facilitaire Zaken, Public Rietveld & Projects en de afdeling P&O. Een doorsnede van de gemeenschap vormt de medezeggenschapsraad.

Honorering

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, dit is mede afhankelijk van de stand van zaken die spelen binnen en buiten de academie. De leden nemen deel aan commissies. De vergoeding voor de reguliere werkzaamheden als lid Raad van Toezicht is €2.890 op jaarbasis. Voor deelnemen in een commissie wordt op jaarbasis €645 vergoed.

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 13 november 2023 een e-mail met CV en motivatiebrief naar: hr@rietveldacademie.nl o.v.v. ‘vacature lid Raad van Toezicht’. Gesprekken vinden plaats in de tweede helft van november.

Wanneer je behoefte hebt aan meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Margit Lukács (lid Raad van Toezicht) en Judith van Kranendonk (voorzitter Raad van Toezicht) via secretariaatcvb@rietveldacademie.nl.